Impressum NO

Impressum

Leverandør:
Comunidad Propietarios Don Paco – Patalavaca
Avenida Los Canarios 27 – 35128 Patalavaca

Representant:
Nis-Edwin List-Petersen, Administrator for Hjemmesiden
E-post: admin(at)comunidaddonpaco.com ;
Internet: www.comunidaddonpaco.com

Juridisk informasjon om ansvar

Websiden til Comunidad Propietarios Don Paco
Comunidad Propietarios Don Paco påtar seg intet ansvar for aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som gis. Comunidad Propietarios Don Paco påtar seg intet ansvar for skade av materiell eller immateriell art forårsaket direkte eller indirekte ved bruk av informasjonen som er gitt, med mindre forsettlig eller grovt uaktsom feil kan bevises.
Comunidad Propietarios Don Paco forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forvarsel eller midlertidig eller permanent stanse publiseringen

Referanser/Links
«Eksternt innhold» som f.eks. B. refereres til av lenker, er utsatt for nøye innholdskontroll, og det er ingen kunnskap om ulovlig innhold på de koblede sidene til tredjepartsleverandører. Comunidad Propietarios Don Paco har imidlertid ingen innflytelse på disse sidene og er ikke ansvarlig for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold eller for skade som følge av bruken av slik informasjon presentert.

Rettsvirkning
Denne ansvarsfraskrivelsen er en del av internetttilbudet til Comunidad Propietarios Don Paco. Hvis deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke, ikke lenger eller fullstendig samsvarer med gjeldende juridiske situasjon, forblir innholdet og gyldigheten av alle andre deler av dokumentet upåvirket.

Dersom det gis mulighet for inntasting av personopplysninger (navn, adresser, e-postadresser) innenfor internetttilbudet, skjer utleveringen av disse opplysningene fra brukerens side på uttrykkelig frivillig basis.